Αντιμετώπιση της ασάφειας, της αβεβαιότητας και του κινδύνου